Garanti

Ytskikt av Corian® i ditt hem kommer att se ut som nya i många år om du sköter dem på rätt sätt. För att du ska slippa bekymra dig har en arbetsyta av Corian® som tillverkats av en branschpartner (medlem i kvalitetsnätverket för Corian®) 10 års garanti vid tillverknings- och installationsdefekter. Och inte nog med det – om du bestämmer dig för att sälja din bostad kan garantin överföras till de nya ägarna.

Information finns i garantitexten i broschyren om användning & skötsel, Använd vårt onlineformulär eller kontakta DuPonts BI Warranty-team: bi-warranty@dupont.com

Principer för DuPonts kvalitetsnätverk

DuPont är ett varumärke du kan lita på när det kommer till kvalitet och vårt kundengagemang tar inte slut vid försäljningstillfället. DuPont har ett stort nätverk med utbildade och professionella experter som säkerställer att installation och tillverkning går smidigt så att slutkunderna blir helt nöjda med sina inköp – vare sig produkterna ska användas för en privatbostad eller kommersiellt. Corian® levereras med 10 års begränsad garanti. Materialet är tåligt nog att klara den praktiska vardagen i ett livligt hem.

Vårt fantastiska nätverk stärker vårt rykte som kvalitetsexperter

DuPont har utvecklat ett kvalitetsnätverk med branschpartners som hängivet eftersträvar att leverera bästa möjliga standard på installation och service. Deras primära mål och strävan är att säkerställa att kunderna är verkligt nöjda med sina Corian®-installationer.

Vad är kvalitetsnätverket?

Samtliga medlemmar i kvalitetsnätverket arbetar engagerat för att säkerställa att kunderna får produkter och service av högsta kvalitet från SAMTLIGA företag i leveranskedjan. Medlemmarna i kvalitetsnätverket är certifierade branschpartners och servicecenter. Alla medlemmar i kvalitetsnätverket har utvärderats och utbildats av DuPont i hur man på bästa sätt tillverkar, installerar, reparerar och underhåller Corian®. De är också ansvariga för att tillämpa och uppfylla det begränsade 10-årsgarantiprogrammet efter installation.

Vad innebär det begränsade 10-årsgarantiprogrammet efter installation?

DuPont erbjuder två garantinivåer för Corian®: garanti på produktnivå och garanti på installationsnivå. Produktgarantin är standard för alla Corian®-produkter och säkerställer att produkterna är fria från tillverkningsdefekter under en 10-årsperiod efter inköp. Den högre garantinivån, den begränsade garantin efter installation, är endast tillgänglig när tillverkning och installation har utförts av någon av våra branschpartners för Corian® . Den begränsade garantin efter installation utökar produktgarantin till att även omfatta fel i tillverkningen och installationen av den färdiga produkten.

Vad är en branschpartner?

En branschpartner är ett partnerföretag som har utbildats av DuPont och som arbetar enligt DuPonts riktlinjer. Det är branschpartnern som ansvarar för att säkerställa att den slutgiltiga produkten har installerats enligt DuPont riktlinjer och att kvaliteten tillgodoser eller överträffar kundens förväntningar.

Hur blir en branschpartner certifierad?

Alla branschpartner som samarbetar med Corian® kan bli certifierade. Allt som krävs är rätt inställning och hantverksskicklighet! Efter slutförd utbildning av DuPont kan branschpartnern ansöka om att bli medlem i kvalitetsnätverket. Branschpartnern deltar i en 2-dagars workshop och personalen kontrolleras och bedöms av ett Corian®-servicecenter. Bedömningen sker genom att personalen presenterar arbetsprover på konstverk tillverkade av Corian® som bevisar ingående kunskaper om DuPonts riktlinjer. Branschpartnern uppvisar en positiv attityd till arbetet med att marknadsföra produkten Corian®.

Efter noggranna kontroller skrivs kontrakt mellan DuPont och Corian®-branschpartnern, förutsatt att branschpartnern blivit godkänd vid bedömningen. Certifikatet märks med ett unikt QN-nummer.

Garanti

Den begränsade 10-årsgarantin efter installation gäller ägaren av en permanent installation av Corian®(visningsexemplar och mässmodeller omfattas ej) efter installation av en DuPont-certifierad branschpartner. På grund av Corian®-materialets unika egenskaper reparerar våra certifierade branschpartner och servicecenter Corian®-produkten utan kostnad i stället för att byta ut den om ett fel uppstår till följd av tillverkningsdefekter under de första 10 åren efter den ursprungliga installationen. Undantag från garantin är skador som orsakats av fysiska eller kemiska skador och annan vanskötsel, skador från extrem hetta, en del specifika användningsområden och force majeure. 

Läs broschyren med riktlinjer om användning & skötsel av Corian® där garantivillkoren finns specificerade

Den här garantin omfattar inte produkter som tillverkats av andra leverantörer eller tillverkare och inte heller installationer av Corian® som inte utförts av en DuPont-certifierad branschpartner. Garantin för Corian® kan överföras till nästa ägare av en bostad, under förutsättning att den nya ägaren skriftligen kontaktar och registrerar installationen hos DuPont under sitt namn. Användning i bastu, duschkar, ångbastu och utomhus är undantagna. Vid varje krav enligt garantin måste ett inköpsbevis skickas in!

Reparation och ersättning

DuPont reparerar de delar av installationen som har tillverkningsdefekter. Om det inte är möjligt att reparera ersätter DuPont den defekta delen av installationen. DuPont betalar kostnaden för produkten, arbetet vid borttagning och ersättning av originalinstallationen eller -produkten. Den certifierade tillverkaren ansvarar för eventuella övriga kostnader som uppstår i samband med eller till följd av reparationen eller ersättningen. Oavsett om DuPont reparerar eller byter ut din installation eftersträvar vi bästa möjliga resultat, men det går inte att garantera en exakt färgmatchning. Om vi väljer att ersätta din Corian®-installation fortsätter garantin att gälla från det ursprungliga installationsdatumet, inte från datumet för reparation eller ersättning.

Servicecenter för Corian®

DuPont utser servicecenter vars uppgift är att utföra garantin och alltså reparera skador och erbjuda allmän skötsel och underhåll samt att använda, ställa ut och marknadsföra varumärket Corian® i enlighet med DuPonts riktlinjer.

Servicecenter arbetar enligt förbestämda avgifter efter instruktioner från DuPont. De utför inspektioner av kvalitetsnätverket. De följer upp alla garantikrav enligt DuPonts riktlinjer och gör sitt yttersta för att reparera och ersätta. Framför allt bedömer de varje garantikrav objektivt.

Om en certifierad branschpartner har begått ett misstag får den certifierade branschpartnern i uppgift att försöka åtgärda problemet om inte partnern vill att ett servicecenter för Corian® hanterar kravet på tillfredsställande sätt för kunden och inom den kostnadsbedömning för reparation som gjorts baserat på schemaläggningen för garantireparationer.

Samtliga utgifter debiteras då den certifierade branschpartnern

På begäran kan du få adressen till ett servicecenter från vårt centraliserade garanticenter: bi-warranty@dupont.com.